Khớp 3R60 bàn động lực

Khớp 3R60 bàn động lực
Khớp 3R60 bàn động lực
Khớp 3R60 bàn động lực Khớp 3R60 bàn động lực Khớp 3R60 bàn động lực Khớp 3R60 bàn động lực

Khớp 3R60 bàn động lực

  • Nội dung
  • Bình luận

Khớp 3R60
Khớp 3R60 bàn động lực
1.       Dynamic Motion
Khớp 3R60 bàn động lực
2.       Tube-Adapter, long
Khớp 3R60 bàn động lực
3.       Tube Clamp Adapter, SS
Khớp 3R60 bàn động lực
4.       Tube Adapter,Angled,Titan (10 degrees)
5.       Foam Cover
6.       Perlon Cosmetic Stockings for hip ex
7.       Finishing Kit f.Modular Hip Prosthesis

Cập Nhật
 
Huỷ Bỏ